Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.azkedverim.cz vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti Marek Walica, IČ: 75551225, Dič: CZ8507085609, se sídlem Horní Tošanovice 184, H. Tošanovice, 73953, zapsané v ŽL vydán Městským úřadem Český Těšín dne 6.8.2010 pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.AzKeDverim.cz. (Dálejen VOP)

I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP www.azkedverim.cz upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb www.azkedverim.cz (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi www.azkedverim.cz a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.azkedverim.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u www.azkedverim.cz službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.azkedverim.cz možný.

1.3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb www.azkedverim.cz propagovaných na internetovém portálu www.azkedverim.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je www.azkedverim.cz archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.5. www.azkedverim.cz může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. www.azkedverim.cz informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.azkedverim.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi www.azkedverim.cz a zákazníkem

2.1. www.azkedverim.cz na internetovém portálu www.azkedverim.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb www.azkedverim.cz za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.azkedverim.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.azkedverim.cz.

2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.azkedverim.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči www.azkedverim.cz a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.azkedverim.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,

c) veškeré údaje, které poskytuje www.azkedverim.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

e) se před zahájením užívání internetového portálu www.azkedverim.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu www.azkedverim.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické a/nebo tabákové výrobky).

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 549,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu dle článku 6. odst. 6.5 těchto VOP.

2.6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník www.azkedverim.cz kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Www.azkedverim.cz neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.7. www.azkedverim.cz je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Kupní smlouva mezi www.azkedverim.cz a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za www.azkedverim.cz předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.9. Zákazník může stornovat objednávku nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží.
 Pokud bude objednávka stornována po této lhůtě, nebude brán na storno objednávky zřetel a zákazník musí objednávku uhradit, pokud tomu nebude jinak domluveno s www.azkedverim.cz.

2.10. www.azkedverim.cz je oprávněn prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je www.azkedverim.cz oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.11. Zákazník bere na vědomí, že www.azkedverim.cz není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.azkedverim.cz. 

2.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.azkedverim.cz, její změna je možná pouze, pokud se www.azkedverim.cz ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.azkedverim.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem www.azkedverim.cz) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) www.azkedverim.cz zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je www.azkedverim.cz oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

IV. Bezpečnost

4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu www.azkedverim.cz informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je www.azkedverim.cz  oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. www.azkedverim.cz neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat řidiči www.azkedverim.cz na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za www.azkedverim.cz předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za www.azkedverim.cz
 předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy www.azkedverim.cz telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.azkedverim.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu www.azkedverim.cz  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. www.azkedverim.cz vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který www.azkedverim.cz nabízí, vrátí www.azkedverim.cz Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Www.azkedverim.cz uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Www.azkedverim.cz není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží www.azkedverim.cz odeslal. Www.azkedverim.cz
 převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Www.azkedverim.cz, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Www.azkedverim.cz
 je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Www.azkedverim.cz oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat. U zboží rychle podléhající zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, či jiných potravin) je povinen zákazník překontrolovat zboží při předání. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

VI. Cena Nákupu a platební podmínky

6.1. Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí formou kauce při dokončení Objednávky a Zákazník je může uhradit bankovním převodem prostřednictvím zabezpečené platební brány Equa bank (dále jen „Kauce“). Hotově při předání, stravenkami při předání pouze řidiči Www.azkedverim.cz a nyní nově platba platební kartou u řidiče Www.azkedverim.cz. 

6.2. Cena Nákupu je splatná při předání zboží z Objednávky. Na zaplacení ceny Nákupu se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek Zákazník nedoplácí. Závazek Zákazníka k úhradě ceny Nákupu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

6.3. Www.azkedverim.cz vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad na e-mailovou adresu Zákazníka nebo při dodání zboží.

6.4. Zákazník má prostřednictvím internetového portálu Www.azkedverim.cz možnost objednávat pouze určitý počet kusů zboží (týkající se zejména ovoce a zeleniny – např. kusového ovoce– jablka apod.) namísto váhového množství, Www.azkedverim.cz se zavazuje vždy dodávat požadovaný počet kusů zboží.

6.5. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené vyplníte v části objednávky 

6.6. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

6.7. Pokud zákazník zvolí špatnou dopravu, dodavatel Www.azkedverim.cz má právo opravit jeho objednávku a kontaktovat o změně Zákazníka. 

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Www.azkedverim.cz odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Www.azkedverim.cz tak odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba/zboží byla vadná již při převzetí.

7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Www.azkedverim.cz nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Www.azkedverim.cz nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je Www.azkedverim.cz zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u Www.azkedverim.cz
, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Www.azkedverim.cz
 v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.4. Www.azkedverim.cz nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

7.5. Zákazník souhlasí, že Www.azkedverim.cz nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu Www.azkedverim.cz. Www.azkedverim.cz nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu Www.azkedverim.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu Www.azkedverim.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Www.azkedverim.cz dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Www.azkedverim.cz vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Www.azkedverim.cz anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní. Www.azkedverim.cz má právo zaměnit podobné zboží za jiné (bílý jogurt Activia za bílý jogurt Hollandia ve stejném množství.)

VIII. Vratné zálohované obaly

8.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

 

IX. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál Www.azkedverim.cz
(včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál Www.azkedverim.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál Www.azkedverim.cz.

9.2. Přístup a užití internetového portálu Www.azkedverim.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

9.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu Www.azkedverim.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu Www.azkedverim.cz. Internetový portál Www.azkedverim.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Www.azkedverim.cz a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Zákazník užívá internetový portál Www.azkedverim.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu Www.azkedverim.cz jsou pouze ilustrativní.

9.5. Www.azkedverim.cz neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu Www.azkedverim.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál Www.azkedverim.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

9.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu Www.azkedverim.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Www.azkedverim.cz, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Www.azkedverim.cz se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu Www.azkedverim.cz je nezávadný.

9.7. Www.azkedverim.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu Www.azkedverim.cz.

9.8. Www.azkedverim.cz není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

10.1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává Www.azkedverim.cz, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo Www.azkedverim.cz.

10.2. Www.azkedverim.cz zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook anebo Twitter, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

10.3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, základní údaje poskytnuté sítí Facebook či Twitter, seznam přátel na síti Facebook či Twitter a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook či Twitter a zájmy Zákazníka na síti Facebook či Twitter (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

10.4. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Www.azkedverim.cz, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

10.5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Www.azkedverim.cz o změně ve svých Osobních údajích.

10.6. Zpracováním Osobních údajů může Www.azkedverim.cz, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na internetovém portálu Www.azkedverim.cz.

10.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

10.8. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke Www.azkedverim.cz odvolat písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu anebo sídlo Www.azkedverim.cz.

10.9. V případě, že by se Zákazník domníval, že Www.azkedverim.cz nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může Www.azkedverim.cz požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. 

10.10. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Www.azkedverim.cz povinen tuto informaci předat. Www.azkedverim.cz má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

10.11. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Www.azkedverim.cz a podnikatelů prezentujících na internetovém portálu Www.azkedverim.cz své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Www.azkedverim.cz na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

XI. Doručování a převzetí

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

11.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu Www.azkedverim.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Www.azkedverim.cz je místně příslušným soudem soud podle sídla Www.azkedverim.cz.

12.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Www.azkedverim.cz může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

12.3. Www.azkedverim.cz je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

12.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIII. Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

XIV.

Zpracování osobních údajů a poučení subjektuPodmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marek Walica, Horní Tošanovice 184, H.Tošanovice, 73953, ičo:75551225 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Marek Walica, Horní Tošanovice 184, H.Tošanovice, 73953

email: azkedverim@seznam.cz

telefon: +420 775 775 796

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

XV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Internetový portál/ e-shop: Www.AzKeDverim.cz
Zákaznická telefonická linka: + 420 775 775 796

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@azkedverim.cz Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

Výnos do patra ZDARMA

Šetříme Váš čas